BAPS Shri Swaminarayan Mandir

150 kW System
BAPS Shri Swaminarayan Mandir
4601 State Hwy 161
Irving, TX 75038